How I work – Traditional Art

This is the first of two posts about “How I work”. In this entry I want to write about my traditional art. The second one will be about my digital art.

Though I’ve created mainly a digital art for some time, I have a special liking for a traditional art, because it has been accompanying me since I can remember. What’s more, my adventure with the digital art has been started form the traditional art of course.

When I was a kid I liked coloring books the most. And I had abilities to create a beautiful drawing, but I didn’t really like to do it. Now drawing gives me joy, but only when I have an inspiration.

Drawings

I draw with pencil, charcoal, ball pens, etc. but I like drawing with gel pens the most and

Moja historia moje życie
Moja historia, moje życie / My history, my life, 27.IX.2015; (pencil, ballpoint pen, gel pen) dimensions: 297mm x 210 mm / 12” x 8”

making a kind of comic art. I’ve always liked to do it, cause it has always made me feel better. Unfortunately in my experience most people consider you to be talented only if you create a hyper realistic pictures… So in order to prove everyone and first of all myself that I have a talent, I started to draw some realistic portraits and other images. I think they’re not bad, however I prefer doing something different, what I wrote before. The work on the right titled Moja historia, moje życie (My history, my life) was created for about two weeks. You can read something more about it on Invisible Emerald, my artistic site with inter alia poetry and prose: http://wp.me/p6UcDX-b. This drawing is me, however I made it two years ago, and I am still making my history so there are a lot of things that should be added there now. 😉

I also like to create charcoal drawings. They are more artistic. But I usually choose charcoal to more realistic works.

 

Everything depends on the inspiration and my mood. 🙂

Paintings

I prefer drawing than painting. Anyway sometimes I feel like I have to paint something. And then it’s like a ritual:

  • I buy a canvas,  acrylic paints, and sometimes brushes as well.
  • After coming back home I think a lot about my painting.
  • Same day or another day (when my inspiration is the strongest) I unpack the canvas and gently stroke it with solemnity. I love to feel its texture under my fingers and palms. There is only canvas and me and my inspiration.
  • Then I am under the influence of my inspiration entirely so I begin painting.

Maybe it sounds kind a weird, but yea, that’s what I do anytime I want to paint.

 

So I disclose some “secrets” of my creation. 😉

In closing

Each of my artwork (traditional or digital) is like a piece of my soul. There are a lot of symbols in my art. Some of them are well-known the other are only known to me.

Why in these digital times I still creating traditional art? Because there is something more important in life… and some thing cannot be replaced like touching canvas or paper, holding pencil, charcoal, etc., and I think it’s quite a nice feeling to be dirty after work for artists, well at least for me. 😉

Sometimes I give my works (traditional art) a new life, and then they turn into a digital art. But I’m going to write about it in the next post. 🙂

Advertisements

Glass ball on fabric

 

(English version below Polish version)

[PL]

Tytuł tego wpisu jest zarazem tytułem jednej z pierwszych grafik 3D, którą wykonałam. Modelowaniem 3D zainteresowałam się chyba w 2016 roku, szczególnie od lata zaczęłam dość intensywnie ćwiczyć, a co za tym idzie tworzyć obrazy 3D (programem, w którym pracuję jest Blender). Jak zapewne już wiesz, jestem samoukiem, w związku z tym uczę się modelowanie 3D z różnych samouczków – W tym miejscu mogę polecić: tutor4u od którego zaczęłam swoją przygodę z Blenderem i oczywiście znany chyba wszystkim osobom, uczącym się tego programu Blender Guru. Rzecz jasna korzystałam również z innych samouczków, jednak te dwa polecam szczególnie, jeśli także chcecie nauczyć się Blendera (i jeśli umiecie język angielski).

Po ćwiczeniach z samouczkami chciałam zrobić coś swojego. Korzystałam z wiedzy, którą już zdobyłam i stworzyłam właśnie Glass ball on fabric. Materiał jest koloru purpurowego, bo uwielbiam ten kolor, a szklana kula to marmurka. Dlaczego akurat marmurka? Ponieważ z podobną kulką mam ważne, osobiste wspomnienie związane z przyjaźnią i miłością. I dlatego też marmurka w tym projekcie jest umiejscowiona na materiale. Ma to być symbol opieki i ochrony (a dla mnie osobiście wsparcia i miłości).

[EN]

Title of this entry is also the title of one of my first 3D image I made. I’ve become interested in 3D modeling in 2016 I guess, especially I’ve been practicing intensely it since summer, and as a result creating 3D images (I work in Blender). As supposedly you know, I am a self-taught artist, therefore some tutorials on YouTube have helped me learning 3D modeling – I can recommend: tutor4u that I began my adventure with Blender from, and of course well-known to all people learning Blender I guess: Blender Guru. Needless to say, there are other tutorials as well, which I watch/use, however especially these two are recommended by me, if you want to learn Blender too.

After practices with tutorials I wanted to make something mine. Using acquired knowledge I created exactly Glass ball on fabric. Fabric is purple color, because I love this color, and glass ball is a marble. Why a marble? Because with similar ball I have an important, personal recollection connected with friendship and love. And that’s why the marble in this project is located on fabric. It is symbol of care and protection (and to me personally: support and love).

Dreams are art of our mind…

English version below Polish version

[PL]

Do stworzenia każdego projektu niezbędna jest wyobraźnia oraz oczywiście inspiracja – tę często czerpię z moich snów. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu sztuka i sny mają wiele wspólnego.

Co łączy sny i sztukę?

Kiedy patrzymy na obraz, czy rzeźbę, na pierwszy rzut oka dostrzegamy tylko powierzchowność to, co przedstawia. Dopiero głębsza analiza dzieła, wiedza o autorze, a także znajomość symboliki oraz np. wierzeń, stylu życia w danym wieku, pozwalają nam poznać głębszy sens dzieła. Podobnie jest ze snami, jednak w tym przypadku już w trakcie śnienia mamy dostęp do czegoś więcej, postrzegania pozazmysłowego. Czujemy więcej, niż byśmy czuli w przypadku, gdyby to, co nam się śni wydarzyło się na jawie.

Dla przykładu: Jeśli śni Ci się, iż podchodzi do Ciebie obcy mężczyzna i Cię zagaduje to często od razu wiesz, jaki on jest, kim on jest, czego od Ciebie chce, co zrobi, co wydarzy się później, czy powinieneś/powinnaś się go bać, czy jest on niegroźny.

Jednak czasami nawet to, co odczuwamy podczas śnienia nie wyjaśnia nam dokładnie co miał oznaczać dany sen. Jeżeli chcemy poznać znaczenie snu potrzebujemy się się nad nim zastanowić, spróbować zinterpretować indywidualnie symbole, które się tam pojawiły.

Ostrożnie: Inspiracja bardzo osobista!

Sny są sztuką naszego umysłu, a może naszej duszy. Tak czy inaczej dla mnie są sztuką i to wyjątkową, bo dla każdego z nas jego własną, prywatną.

Oto kilka moich projektów, zainspirowanych snami:

Dodam, iż zaprezentowane tutaj dwie grafiki 3D (The key to the safe place i Hanging Roses) oraz grafika 2D wykonana techniką malarstwa cyfrowego (Driver) przedstawiają sceny z moich snów, jedynie hybryda Jeremiah jest po prostu zainspirowana, a nie dokładnie (na ile to oczywiście możliwe) odwzorowana ze snu.

Nie zawsze jest “różowo”

To wszystko co napisałam wydaje się być takie piękne: sny i sztuka – doskonałe połączenie. Jasne, to jest piękne, przynajmniej dla mnie, ale także dla mnie jest to trudne. Nie wszystkie sny są miłe, w moim przypadku rzadko się takie zdarzają. Niech nie zwiedzie Cię kolor różowy w The key to the safe place. 😉 Oczywiście to, co znajduje się za tymi drzwiami jest bezpieczne, cudowne, przyjemne, jednak chwile, które przeżyłam zanim je otworzyłam nie należały do najprzyjemniejszych. W grafice chciałam przedstawić to, co uznałam za najważniejsze, a zarazem najpiękniejsze ze snu.

Jaką jeszcze trudność trzeba pokonać, kiedy ktoś decyduje się na przedstawienie czegoś ze snu w swoim projekcie? Nie wiem, jak Ty, ale mnie zostaje często na długo taki posmak po śnie. Oczywiście o ile sen coś znaczył. Jeśli jakiś sen pokazałam w formie grafiki, to zazwyczaj oznacza, iż po przebudzeniu już wiedziałam, że muszę to narysować/zaprojektować/zrobić. I do póki nie wykonam obrazu, myśl o tym nie zejdzie mi z głowy. Niestety bywa to trudne. Przy tworzeniu powracają uczucia ze snu połączone z uczuciem obnażania się. Niemniej jednak gdy skończę projekt jestem szczęśliwa, spełniona.[EN]

Imagination and of course inspiration are necessary to create every project. I often derive inspiration from my dreams. There’s nothing weird about that, after all art and dreams have a lot in common.

What is common between dreams and art?

When we look at painting or sculpture, we see, at first glance only superficiality, what it shows. Only preciser analysis of artwork, knowledge about the author, as well as knowledge of symbolism and e.g. beliefs, lifestyle in a century, enable us to know a deeper meaning of the artwork. The same with dreams, but in this case already in the middle of dreaming we have access to something more, extrasensory perception. We feel more than we would feel if it were “in reality”.

For example: If you dream that a stranger is coming to you and he reels up to you, then you often know at once, how he is, who he is, what he wants from you, what he’s going to do, what happens later, whether you should be afraid of him, etc.

However sometimes (or often) even our experience during dreaming doesn’t explain us the dream meaning. If we want to know its meaning, we need to think about it, try to interpret individually symbol, which appeared there.

Be careful: Very personal inspiration!

Dreams are art of our mind, and maybe our soul. One way or another, to me they are special art, because it’s private for each of us.

Here are some of my projects, inspired by dreams:

Let me add that presented two 3D images (The key to the safe place and Hanging Roses) and the digital painting (Driver) are depicting scenes from my dreams, only the hybrid Jeremiah is simply inspired (by dreams), not exact (as far as possible of course) mapped from the dream.

It’s not always so easy (in Poland we can say: it’s not always so “pink” ; ) )

Everything I wrote seems to be so beautiful: dreams and art – perfect combination. Sure it is beautiful, at least to me, but it’s hard to me as well. Not every dream is nice, in my case such dream occurs rarely. Don’t be misled by the pink color in The key to the safe place. 😉 Of course behind the door is safely, wonderfully, pleasantly, however moments that I had experienced before I opened it, weren’t pleasant. In this work I wanted to present what I judged the most important and the most beautiful from the dream.

What is other difficulty to overcome, when someone decides to present something from their dream in the artwork? Well, I don’t know about you, but my dreams leave aftertaste for a long time. Of course if a dream means something. If I show my dream as an image, it usually means that when I woke up I knew it must be drawn/designed/created. And until I make the picture, thought of it doesn’t leave my head. Unfortunately sometimes it’s hard. While creating the feelings of the dream are returning and you experience also feeling of exposure. Nevertheless when I’m done my project I am happy, fulfilled.

Spontaneous digital painting

wind-of-day-and-night_sc
Wind of day and night

[PL]

Od jakiegoś czasu zakochałam się w malarstwie cyfrowym. Czasami poświęcam dużo czasu na zrobienie jednego takiego dzieła, ale bywa też iż tworzę coś spontanicznie i szybko. Praca nie jest wtedy złożona, jednak efekty mnie satysfakcjonują, gdyż skończony obraz bardzo przypomina jego wizję, która uprzednio pojawiła się w mojej głowie. (Niżej dalsza część po polsku)

[EN]

I’ve fallen in love with digital painting for some time. Occasionally I devote a lot of time to make such an artwork, but it also happens that I create something spontaneously and fast. Though work isn’t complex, the effects are satisfied to me, because the finished image resembles its vision, which appeared in my mind beforehand. (English version is continued below the Polish version)

Calmness
Calmness

[PL]

Takimi właśnie spontanicznymi, szybko zrobionymi przeze mnie obrazami są powyższe dzieła zatytułowane Wind of day and night i Calmness. Do dzisiejszego wpisu na blogu wybrałam właśnie te dwa, ponieważ są one do siebie podobne. Oba obrazy przedstawiają noc. Na obu widać zachmurzone niebo, jednak chmury nie przysłaniają gwiazd. Oba są pejzażami oraz widnieją na nich czarne pióra. Ponadto łączy je to coś, emocje, szczególnie te, które towarzyszyły mi przy ich tworzeniu.

Dlaczego Calmness to calmness? Ponieważ dokładnie taką emocję, takie uczucie, czyli spokój czułam tworząc ten obraz. Zauważ, że pióro spokojnie dryfuje w powietrzu. Widzisz jak po prostu spokojnie spada na ziemię? Dym z kadzidła także spokojnie unosi się do góry. Jest to symbol czegoś więcej, istnienia świata duchowego. Noc jest tajemnicza, piękna; nocą lepiej widać światło, nadzieję, światłość, cel, które reprezentują gwiazdy.

A jakie uczucie przekazuje Wind of day and night? Interpretacja jest dowolna. Dla mnie to radość, działanie, zapał, pasja… Taki wiatr, napęd do działania, pasja niesie pióra i drobne światełka (które również pobudzają do działania). Pole jest jasne, jak gdyby był dzień. Zboże (“złota” trawa lub dywan – znów interpretacja jest dowolna) faluje pod wpływem wiatru, co dodaje dynamizmu. I znów jest noc, która i w tym obrazie przekazuje nam to samo, co w poprzednim.

Tak się składa, że Calmness było moją pierwszą “przygodą” z malarstwem cyfrowym, a pisząc ten tekst Wind of day and night jest póki co moim ostatnim obrazem 2D stworzonym  w technice malarstwa cyfrowego. Zapewne takich spontanicznych obrazów w moim wykonaniu będzie więcej, także takich z czarnymi piórami…

[EN]

The above artworks titled Wind of day and night and Calmness are exactly such a spontaneous, fast made images. To this blog entry I chose them precisely because they are alike. Both images depict night. You can see that though sky is cloudy, the clouds aren’t obscuring the stars. Both pictures are landscapes and there are black feathers visible in them. Furthermore they have something in common; emotions, especially those which accompanied me while I was creating them.

Why Calmness is calmness? Because I was feeling exactly this emotion, this feeling that is calmness, while I was creating the image. Take notice, that the feather is slowly drifting in the air. Can you see how it’s slowly falling down to the ground? Incense smoke is also slowly wafting. It represents something more, spiritual world existence. Night is mysterious, beautiful; at night we can better see the light – hope, aims that is represented by the stars.

And what kind of feeling is conveyed in Wind of day and night? Interpretation is free. To me it’s joy, action, zeal, passion… The wind, power, passion is driving feathers and little sparks (which prompt to act as well). The field is bright, as in the daytime. Cereal (“gold” grass or carpet – again interpretation is free) is waving under wind influence, which adding dynamism. And again there is a night, conveying the same as in the previous image.

As it happens, Calmness was my first “adventure” with digital painting, and as I’m writing this post, Wind of day and night is my last 2D image for now, created in digital painting technique. Supposedly I will create more such spontaneous images, also with black feathers…

metakasia

Kilka słów wstępu… / A few words of introduction…

[PL]

Jest mi niezmiernie miło powitać Ciebie na odświeżonej stronie, która kiedyś służyła mi za portfolio. Teraz moje portfolio można oglądać tutaj. Jest to pierwszy wpis na blogu, zatem dowiesz się z niego jak ów blog będzie funkcjonować.

Po pierwsze: nie sądzę, bym wstawiała wpisy cyklicznie, co jakiś określony czas. Zdaję sobie sprawę, iż w dzisiejszych czasach jest pełno blogerów czy vlogerów i ludzie oczekują jakiejś regularności przy publikowaniu nowych materiałów. Jednak ja jestem z natury introwertyczką, lub jak kto woli jestem aspołeczna, skryta, więc dzielenie się wszystkim, pisanie o czymkolwiek, a w dużej mierze o sobie przede wszystkim byłoby sprzeczne z moją naturą. A ja staram się żyć w zgodzie z sobą.

Po drugie: na blogu pojawiać się będą wpisy dotyczące moich prac, inspiracji, być może także tego, czego używam do tworzenia dzieł. Co jeszcze się pojawi – czas pokaże. 😉

Po trzecie: postaram się, aby każdy wpis był dwujęzyczny (polski i angielski), zaczynając od tego właśnie. 🙂 Podobna rzecz ma miejsce na Invisible Emerald oraz na mojej stronie artystycznej na facebook’u.

To chyba wszystko, jeśli chodzi o informację wstępną. Już teraz serdecznie zapraszam na kolejny wpis, który ukaże się niebawem!

metakasia

 

 

 

[EN]

I’m delighted to welcome you on refreshed site, which was designed for my portfolio in the past. Now you can visit my portfolio here. This is the first entry on the blog so you can get know how it will function.

First: I don’t think I will often publish entries. I realize that there are a lot of bloggers or vloggers in this day and age and people expect publishing new materials in a regular way. However I am an introvert by nature or if you wish I am antisocial, secretive so sharing everything, writing about anything and especially about myself in large part would be against my nature. And I’ try to be true to myself.

Second: here, on the blog I’ll publish the entries relative to my works, inspirations and maybe also what I use to create my artworks. What else will be published – time will tell. 😉

Third: I’m going to try to write every entry bilingual (Polish and English), starting exactly from this one. 🙂 The similar thing occurs on Invisible Emerald and on my artistic facebook page.

That’s all about initial information, I guess. I already warmly invite you to read my next entry, which will be published soon!

metakasia